Chiaramonti, il portale delle vostre idee

Il libero spazio per le vostre opinioni

Cantadores a poesia – Masala e Seu a Seui nel 1996 – Primo tema: Manu, Oju.

Scritto da ztaramonte

Continuiamo con le gare di poesia sarda.

Vi invitiamo a leggere e ascoltare il primo tema della gara poetica tra Marieddu Masala e Juanne Seu, iniziata con il precedente articolo del 1 novembre.

Oltre i versi, troverete circa ogni dieci ottave, un lettore mp3 che vi consentirà di sentire la registrazione della gara. La necessità di dividere la registrazione in tre parti, è unicamente una mia scelta, dovuta al fatto che con spezzoni di files più piccoli, sono agevolati all’ascolto anche gli utenti con linea non ADSL. vi consiglio di avviare il lettore prima di iniziare la lettura dei versi.

Buon ascolto e buona lettura.

Carlo Moretti

MARIEDDU MÀSALA / JUANNE SEU

Festa de Santu Pitanu

Seui, su 4 de Austu de su 1996

Primo tema: MANU, OJU

1. Màsala

. . . . . . . . . . . . . . .

pasadu puru pro calchi minutu,

ma tenz’’e presentare s’interessu,

s’argumentu ch’in manos mi nd’est rutu,

isperantzosu chi apat sucessu

e chi triunfet e chi diat frutu.

Ja chi sa manu ap’in parte e in sorte

indispensàbile, utile, prus che forte.

2. Seu

Amus finidu sa prima faina

cun-d-un’ischertzu o una bagatella.

Como nos an passadu una foglina

e nos l’amos divisa in cumonella.

A mie tocat una lampadina

ma est sa lampadina pius bella:

est s’oju chi mi servit de guida

ma in totu sas oras de sa vida.

3. Màsala

Cust’est su primu tema de sa gara

pro custa ricurréntzia festosa.

As una lampadina luminosa,

s’est luminosa sa lughe dat giara

però cantu sa vista, Seu, est cara

sa manu ateretantu est operosa

como chi sun sas tuas sas ojadas

e-i sas mias sun sas manizadas.

4. Seu

Sa manu fatu at calchi concuista

pruite tratat dogni ferràmenta.

Est sa chi lassat sa banca cuntenta

prite dat a dognunu sa provista,

per’a unu ch’est brivu ‘e sa vista

lu jughet aterunu a manu tenta

e ne bratzat sa manu e ne s’ispassat

prite no bìdet mancu inue passat.

5. Màsala

Isperamos ch’andende, Seu, rutu

no t’’ida da inoghe a pagu tretu

proite deves jugher s’oju allutu

chi no bi apat mancu unu difetu.

Per’a boltas lu serras ca est brutu

e-i sa manu ti lu torrat netu

e lìmpidu comente s’aurora

cando nde ‘ogas sa brutura fora.

6. Seu

O Mario, permiti chi ti conte

ma che cherzo a Colombo ponner susu.

Issu fit chena ‘idere orizonte,

s’ecuipaggiu sou fit delusu,

e da chi s’oju che at miradu susu

at nadu a boghe manna: bido monte.

Però est s’oju chi at fatu s’omaggiu

ch’at calmadu su sou ecuipaggiu.

7. Màsala

Lassa su mare calmu e in tempesta,

de cussu regnu non so in disizu.

Ma ammentadinde: sa manca e sa dresta

òperas raras nde ‘ogan a pizu:

a boltas s’oju t’est dende fastizu

però, Juanne, in fastizu non resta.

Fagh’una cosa, pianu –pianu,

carìgnalu e l’iscrafe cun sa manu.

8. Seu

L’isco sa manu segat pedra e roca

ca est in sos trabaglios de continu

però s’oju no est cosa picoca

si cunsidèras, Mario, tantinu.

Da chi faghes s’amore a sa picioca

tue li faghes un’ochïolinu.

Est s’oju chi la mirat e disizat

e-i sa zente mancu si nd’abbizat.

9. Màsala

Cue ‘e sa vista, Seu, t’impadronas:

su chi pia(n)ghet cun s’oju distinghes

ma ses cuntentu a da chi l’istringhes:

non ti naro l’iscude o la sona,

cando l’assazas una cosa ‘ona

finamenta sos didos ti nde linghes

chi cun sa limba los as aferrados

e lu podes fagher a ojos serrados.

10. Seu

Est s’oju su chi chilcat sos tranellos

in sos logos vicinos o lontanos.

In prima ‘e la tocare cun sas manos

sos ojos mira si sun pinnadellos:

tue miras a issa a ojos sanos

e la miras si jughet ojos bellos.

Si cuntenta sa vista non ti faghet

mancu la tocas ca non ti piaghet.

11. Màsala

So cuntentu a sa manca chi mi sìes,

deo a sa dresta tua mi colloco.

Celtu pro la otènnere non la ‘oco

si li das un’ojada e la sorries

ma tue ses cuntentu ca la ‘ies

e deo so cuntentu ca la toco.

Da chi li ch’apo postu manos susu

est cussu su chi piaghet de piusu.

12. Seu

………………………………..

però sa manu est barbara e tirana.

Deo ti naro: si non ti piaghet

finas sa manu che restat lontana,

e penso, Marieddu, chi t’istraghet

a da chi bruta miras un’ajana.

Si no est aclarada a s’oju tou

li naras “baediche” a contu sou.

13. Màsala

Cun s’oju ch’as in tema incue resta,

cuntempla totu cun atentzione.

Però sa zente at devotzione,

pro unu santu organizat sa festa

poi sa santa beneditzione

invocat da sa sua manu dresta.

Nàrami cale ‘e sos santos in lista

t’at mai beneitu cun sa vista.

14. Seu

Deo tzitare nde chelzo un’ebbia

ma chelzo chi m’iscultes in cust’ora:

l’at morta sa pagana tirannia

send’e sa religione traitora.

Fàghem’ischire pruite a Lughia

l’an giamada ‘e sa vista protetora

e oe in dogni logu est-invocada,

però l’an pro sa vista onorada.

15. Màsala

Lughia, fit una bella pitzinna,

comente una rosa in primavera,

chi sa ninnia sa mama sintzera

l’at cantad’a minore, ninna-ninna.

L’an fatu calchi istàtua ‘e linna,

de marmu, ammentadinde, e puru ‘e chera.

prite a santa Lughia sende in vida

nàrami cando cun ojos l’as bida.

16. Seu

Santa Lughia, est una ‘e sa ancellas

e nde cunservan totu sos momentos.

Però nara ‘e sas iscobeltas bellas

chi sun fatende sos mezus talentos:

ammentadinde chi cun istrumentos

cheren mirare fina sas istellas.

Tue betas sa manu in d-ogni logu

però servis ebbia ‘e disaogu.

17. Màsala

No che so pro ti dare su contràriu

e ne pro fagher peruna protesta.

Però ‘e fronte a sa santa resta

cand’est de l’invocare necessàriu:

t’istringhes in farrancas su rosariu

e giunghes ambas manos, manca e dresta.

Faghe cando sos ojos ch’apat fora

tue sa santa no l’as bida ancora.

18. Seu

Non ti tratas sa manu in-d-ogni tretu

in sos trabaglios finas colossales,

però usa a sos ojos su rispetu:

ammentadinde chi sunu fanales.

E cando si in sas pupias bi at difetu

ti pones unu paju de ochiales.

Ma cando sun sos ojos fora d’usu

s’àteru restu no balet piusu.

19. Màsala

Ti disisperas chi no ti recreas,

tando abbascia sa cara e t’addolora

proite as a passare oras feas

ma sa manu est sempre operadora

ca subra ‘e sa terra a punta fora

ammétnadì chi ch’at òperas reas.

Peri sas vias e in sa piatas

non sun sos ojos sos chi las an fatas.

20. Seu

Deo li do a s’oju su merìtu

pruite mi acumpagnat fitianu

e pagu ’e neghe deo in-d-ogni situ,

siat inoghe che in Campidanu.

Si lean su giornale ogni manzànu

e leggen totu su chi b’est iscritu.

Ma si jughes in ojos una nue

no m’as a narrer ite legges tue.

21. Màsala

Cantu ti ‘enit a sos pensamentos

tot’improvisas serenu-serenu.

Ma sonare si podet istrumentos

e isfoglias su giornale lenu-lenu.

S’in sa ‘uca si b’intrat alimentos

est ca cheret s’istógomo pienu.

E sun sas manos chi t’aporrin totu,

su chi mandigas cru’ e su ch’ast cotu.

22. Seu

Si no ti leas, Mario, arrennegos

sa veridade ti naro bianca.

Cussu lu podes narrer a sos legos

no lu nelzas a mie a facia franca:

sos alimentos chi pones in banca

creo fatos non sun dae sos tzegos.

Prite si pones sas manos in motu

jà sun sos ojos chi ti mustran totu.

23. Màsala

Ma chi sa manu tenet campos vastos

l’ischin sos coltos e l’ischin sos legos

ca bi nd’at chi sos ojos an guastos,

sunu in s’iscuru in totu ca sun tzegos

ma ocupados sunu in impiegos

e impitan su tatu cun sos tastos

sena ‘ìere e sena abbaidare

e si procuran su tantu ‘e campare.

24. Seu

Da chi ses tzegu in impicios ti pones,

ma nàrrere una cosa ti cheria.

No est sutzessu in sa Saldigna mia

ma est sutzessu in àteras regiones:

una pro comporare una pupia

at ispesu dughentos milliones.

At ispesu sos suos benes raros

prite sos ojos sunu tropu caros.

25. Màsala

Tue apitu a sos ojos b’istas,

no at a esser niente in debbàdas.

Per’in su cursu ‘e totu sas annadas,

ammenta, in domo bi cheret provistas:

las produen sas terras coltivadas

e s’interessan sas manos abbistas.

Non sas pupias tuas luminosas:

cussas sun. proas de manos gallosas.

26. Seu

L’isco chi pones sas manos in motu

e dadu as a dognunu sa provista.

Ma in custu momentu calmu t’ista

ca non chelzo chi fatas abbolotu:

mi’ chi si cheres fagher s’autista

ti controllan sos ojos primu ‘e totu.

E si sa vista tenes iscadente

no ti dana nemmancu sa patente.

27. Màsala

Goi o gai mi la ses girende,

interessantes sunt sos ojos sanos.

Si sunu interessantes non sun vanos,

los as-abbeltos bene abbaidende.

Deo so tota vida guidende

in sas istradas a volante in manos

chi mi dispedo dae sos poetas

a da chi lasso sas manos chietas.

28. Seu

Ses autista de professione

però a su chi faghes tene cura,

ja chi tratas sas manos a mesura

e das a dogni cosa atentzione.

Ma si ses guidende sa vitura

deves istare atentu in s’istradone.

prite si pones s’oju in abbolotu

ti podes iscollare tue etotu.

29. Màsala

Però fin’a-i como non so rutu

e non mi so iscutu a sas piantas.

Ma unu colpu de verga at iscutu

Mosè, est una de sas proas santas:

gai totu sas undas si sun frantas

e passat in su mare a pe’ asciutu.

E iscomito miràculos gai

chi cun sos ojos no nd’as fatu mai.

30. Seu

Tue-in su mare tou sighi e toca

ch’a mie no m’impoltat pro niente

ca fatu grascias che-i sa fioca

a da chi s’oju lu jito lughente:

deo cun-d-un’ojada solamente

mi apo innamoradu una picioca.

E-d- est s’amiga mia sempre cudda

e de sa manu no m’importat nudda.

31. Màsala

Ma cuddu est miràculu sovranu

ca b’est s’aggiudu de su paradisu.

Est totu capitadu a s’improvisu

e sunu sos prodigios in sa manu

torrende da terrinu egitzianu

cand’in duos su mare l’at divisu.

Ca ch’at in coro sa terra promissa,

colpat sa verga e che torrat a issa.

32. Seu

Nara prit’est chi Pedru cunvertidu,

su chi fit unu grande piscadore:

a da chi a Gesu Cristu issu l’at bidu

ja s’est fatu s’apóstulu mazore

e s’oju at su meràculu cumpridu

ch’at fatu grascias de ogni colore

pruite tantos coros at atratu

ma sun grascias sa manu chi no at fatu.

33. Màsala

Cussas mi paren notìzias betzas.

Pedru fit unu de sos piscadores:

a fadigare sas manos avetzas

pischende pisches mannos e minores

cando cun remos e cando cun retzas:

b’aiat barcas. no b’aiat vapores.

E a da poi cun sas manos ch’impreat

lassat sa retzas e sa rughe leat.

34. Seu

Deo bi torro da chi naras gai

pro ti mustrare su sou valore.

Cristofit pros’ojada unu babbai

ch’est giamadu su Cristos redentore.

Amméntadì chi Pedru piscadore

a Cristos no l’aiat bidu mai.

Apóstulu diventat non piusu

a pena at bidu s’ojada ‘e Gesusu.

35. Màsala

Seu, pro cussu cun megus no brigas,

ti lu juro comente unu frade.

Però in cussas épocas antigas

sos piscadore fin in povertade

in mesu su suore e sas fadigas

intro su mare ‘e su Tiberiàde:

cun manos trabagliende a bonu coro

pro nd’’atire su pische a dom’insoro.

36. Seu

A bi cres chi mi paret fina istranu

mancari sa proposta no ignoro.

In tempus nostru che tempus lontanu

cuddos chi tanta pisca an tentu in coro.

amméntadì chi cun sa barca issoro

chi ‘‘essin chito-chito su manzanu.

Ma nara tue, it’est chi an a detzìdere

a da chi ch’’essin chito e sentza ‘ìdere.

37. Màsala

Est bellu puru a bider una via

e-i su sole de isplendore atzesu.

Ma cando b’at ostàculos in mesu

cussos si deven superare ebbia:

che cando si sullevat unu pesu

bi cheret de sas manos s’energia.

Pro gai in altu jugher che lu chelzas

no est nudda chi ojos no nd’abbelzas.

38. Seu

Ma eo torro a su passadu insara

e repito chi s’oju est prima marca

ca finamenta in sa tempesta carca

ja ìstana chilchende lughe jara.

Sos piscadores a s’insoro barca

aggiunghen finamenta una lampara.

E duncas s’oju est tando chi si ‘antat

prite sa vista est chi su pische incantat.

39. Màsala

Tando torramos a tempus de prima,

ma pro Sisìfu est una cundanna.

Ammentadinde ch’una roca manna

troulat no arrivat mai frima:

pigare che la devet a sa chima,

nde torrat poi de domo a sa janna.

Incue s’oju sou no est propìtziu

ch’est totu manuale sacrifìtziu.

40. Seu

Mi’ chi sa luminosa lampadina

la deves calculare una grandesa

ca ti dat issa sa lughe ladina

afrontare pro poder ogni impresa:

si tue b’andas a Roma latina

b’andas pro ti mirare ogni bellesa.

Però si s’oju non giughes lughente

andas a Roma e no bides niente.

41. Màsala

Ma nara ‘e chie sunu sos tesoros

de sas eras passadas e novellas

cun totugantas sas òperas bellas

e sas òperas, Seu, sun mezoros:

una mirìade de capolavoros

chi lompen dae terra a sas istellas.

Dognunu l’at sa manu fatu esatu

e tue nara cun s’oju ite as fatu.

42. Seu

No mi nd’ofendo cando mi maltratas

ma ti rispondo sàbiu e giocundu.

Non ti nego su méritu profundu

ne-i sas manos si ‘ene las tratas

ma, pensa, sas bellesas de su mundu

non sun sos tzegos chi las ana fatas.

Sas manos tribagliadu an note e die

ma sos li lughian sos ojos che a mie.

43. Màsala

No nde perdas de tempus e faeddos,

ca pro te no at esser un’afare

cando sun totu mios sos aneddos

ch’in sos didos si deven infilare,

e poninde sas perdas subra pare

ana fatu altares e casteddos.

Ammenta chi dogn’òpera est sa mia

e tue l’as pro la ‘ider-ebbia.

44. Seu

In primu chi fatemus sos cuncruos

ti canto unu cuncetu si l’ammiras.

A da chi mancan sos ojos suspiras

prite sufris sos males pius cruos.

Est unu fizu ‘e Remundu Piras,

ch’at peldìdu sos ojos ambos duos.

Dae sa vista at példidu sa dote,

com’istat pianghende die e note.

45. Màsala

Non bidet aurora e ne tramontu

si comente sa vista l’at peldìda.

Ma cun sas manos devet esser prontu

in totu sos momentos de sa vida,

ca sa carena cheret tenta contu

pruite cheret pulida e bestida.

Dae cando sa vida amos connotu

sun sas manos chi arrivan a totu.

46. Seu

Deo l’apo tzitadu pro dovere

chi cando sunu sos ojos in panna

est cussu tale in dispiaghere

prite at connotu sa peus cundanna:

finamenta a bessire da-e sa janna

lu leat a bratzeta sa muzere.

E antzis narat issu prima e poi

ch’est menzus mortu pro no esser goi.

47. Màsala

Ma si apo sas manos no mi avilas,

cun paragones gai no mi ch’esses.

Poi sas farramentas las afilas,

non creo chi cun s’oju bi resesses:

innanti tundes e da poi filas

e da poi chi filas tando tesses.

A boltas fina sena s’oju sanu

si faghet cun sa pràtiga ‘e sa manu.

48. Seu

Iscùltami ‘e nou aizu-aizu

ca ti repito un’àtera cantone.

Tue ja ’essis in protzissione

e usas de sas manos su manìzu

ma si guastu as dogni lampione

nara ‘essire a podes a passìzu?

O aterunu chi at sa vista neta

ti leat, poverinu, a sa bratzeta?.

49. Màsala

Si sighis gai cun megus la gherras,

jà ti n’apago deo su disizu.

Unu santu ch’est bellu che unu lizu

e intro ‘e sa cheja che l’inserras:

però solu no bessit a passìzu

cando tue in manos non l’aferas.

O lu deven sas manos passizare

o est custrintu a bistare in s’altare.

50. Seu

A repiter sa própia cantone

ti faghet, Marieddu, divertire:

su santu ja lu leana a cumone

e sunu cosas chi poto ammitìre

però, Mario, fàghemi a ischire

chie lu jughet in protzissione.

O forsis lu passizan dogni die

cuddos chi sunu tzegos che a tie?

51. Màsala

Non mi ponzas in palcu in muta mala

si no poi, Juanne, m’arrennego.

Sempre sas manos sun sas ch’impiego:

su santu in giru lu ‘ogo a dogn’ala

comente unu truncu chi nde sego

poi lu leo e mi l’’àrrio a pala.

E che lu juto a domo e fato fogu

ca iscaldire si devet su logu.

52. Seu

Deo mancari so mes’antzianu

sempre disizo ‘e s’oju sa lumera

ca mi guidat pianu-pianu

siat manzanu o chi siat a sera

e sentza fagher peruna chimera

pigo in s’iscala a pianu a pianu.

E-d-est chi cun sas manos non fadigo

però cun s’oju est chi bido e chi sigo.

53. Màsala

Mi paret custa tua una lamenta

ca ti ses isfoghende in modu vàriu.

Permiti chi ti leo a manu tenta:

abberimos, Juanne, unu sipàriu

e visitamos un’anticuàriu,

cuntemplare lu deves a s’atenta.

E una mostra cun-d-unu museo:

ti fat’’ider su ch’apo fatu deo.

54. Seu

Sa tua est un’iscena curiosa

però ‘e la finire faghe votu.

Non la dispretzo sa manu gallosa

pruite ogni tribagliu at postu in motu

ma como mi l’as nadu tue etotu

chi cun s’oju cuntrollas dogni cosa.

A cres chi a t’intender mi piaghes

ma deves narrer comente lu faghes.

55. Màsala

S’órdine si rispetat assolutu:

fino si sos chi scultan si cuntentan.

Per’an a esser totus chi si ammentan

chi duas pedras a pare an iscutu

e-i sas manos su fogu alimentan

prite su primu fogu si est allutu:

ch’est unu ‘e sos menzus elementos

ma sun totu ‘e sas manos sos apentos.

56. Seu

S’amos finidu li ‘ogo ‘e manu

ca canto custa sola e m’isto mudu.

Amigos caros, che so antzianu

però tenzo in sos ojos su saludu:

a pena mi nde peso su manzanu

mi leggio su giornale a oju nudu

ca male in ojos no apo connotu

e che a mie gai sian totu.

Be Sociable, Share!
Condividi su Facebook


Inserisci un commento

Codice di sicurezza - Per evitare fenomeni di SPAM:

Chirca.it - Pagerank BlogItalia.it - La directory italiana dei blog
SCAMBIO BANNER CHIRCA.IT - SUBITO 1.000 CREDITI IN REGALO