Chiaramonti, il portale delle vostre idee

Il libero spazio per le vostre opinioni

Cantadores a poesia – Peppe Sozu, Antoni Piredda e Juanne Seu a Bortigali nel 1959 – Duinas.

Scritto da carlo moretti

Ecco un’altro scorcio della nostra storia poetica chiaramontese, un duello in versi fra prestigiosi poeti come il nostro Juanne Seu, Antonio Piredda e Peppe Sotgiu. Vi auguro buona lettura.

Bortigali 1959 PEPPE SOZU – ANTONI PIREDDA – JUANNE SEU

DUINAS

1. Sozu

. . . . . torradu su tenore

de duina faghimos unu giru

2. Piredda

Su tenore ja paret un’ammiru

chi presentat un’òrganu mazore.

3. Seu

Ma s’est purgadu totu su laore

como che frundiamus su chiliru.

4. Sozu

Tue già paris, Seu, in cust’isetu

ma ancora su trigu no est netu.

5. Piredda

E s’esserat su trigu inetziadu,

mi’, su chiliru non deves frundire.

6. Seu

Si nd’est fina su pópulu istracadu,

in su letu disizat a drommire.

7. Sozu

Da chi sa ratzione apo buscadu

no apo mancu ‘e s’ijerru a timire.

8. Piredda

Ténelu contu su chiliru tou

ca ti podet selvire a trigu nou.

9. Seu

Como lu apalto su chiliru meu,

l’apo a tratare a da chi ‘enit s’ora.

10. Sozu

Si sa mietitrèbbia l’at Seu

su chilireddu che l’imbolat fora.

11. Piredda

Ténelu contu su chiliru intreu

ca bisonzat a dogni purgadora.

12. Seu

E tue si as chiliros pro sa gara,

car’Antoni, a cras sero los prepara.

13. Sozu

Ma chiliros, ne truddas ne truddones

como no si nd’at bidu pius in giru.

14. Piredda

Però Juanne Seu su chiliru

at bidea ‘e lu fagher a bucones.

15. Seu

Creo ch’a-i cust’ora in su retiru

sun finas in campagna sos puzones.

16. Sozu

Mai s’’iat ne chiliru e ne sedatu

ma bastet chi s’agatet pane fatu.

17. Piredda

Dadu chi a cantare t’an batidu

canta, Juanne, si nde tenes gana.

18. Seu

Canto mancari cun rima metzana

però mi colco cando so sonnidu.

19. Sozu

Su pane ‘onu est sempre saboridu

po chi lu ‘aten dae terra lontana.

20. Piredda

A la finire no sias pressadu,

canta in sa gala ca ja ses pagadu.

21. Seu

A ischis chi no so pagadu ancora

e ne so trabagliende in cantieri.

22. Sozu

Ma ite contat tempus e ne ora

po s’improvisadore ‘e mestieri?

23. Piredda

Po ti pagare in moneda sonora

bisonzu chi trabaglies volenteri.

24. Seu

Pro istanote est finidu s’iscopu

. . . . . . . . . . . . . . . .

25. Sozu

Ma sos ch’ìstana tota note fora

sun sos chi no an letu e ne dimora.

26. Piredda

A chie at piaghere ‘e iscultare

no devides su gustu proubire.

27. Seu

Ma cuddos chi ana gana ‘e si drommire

chi frimmen no lo podes obbligare.

28. Sozu

A da chi ‘enit s’ora ‘e paltire

ognunu si che devet aviare.

29. Piredda

Canta, Juanne, cun sos sensos fissos:

no ti deves drommire prima ‘e issos.

30. Seu

Eo ja canto cando mi piaghet

ma no chelzo controllos che Piredda.

31. Sozu

Cussa mi parit una brighighedda

chi ne caldu ne fritu inoghe faghet.

32. Piredda

Ma mi paret Juanne chi s’atraghet,

abbesu chi tochende lu est sa sedda.

33. Seu

Si mi piaghet drommo o cant’arreu

ma no ses tue su padronu meu.

34. Sozu

Juanne ‘atidu si at s’isvegliarinu

no ti podes drommire a sonn’isoltu.

35. Piredda

E dadu chi mi tenes a vicinu

a ti fagher cantare so dipoltu.

36. Seu

Ma si, Piredda, no istas a poltu

ti fato ruer in mesu caminu.

37. Sozu

Non bos drommides bois duos ebbia,

drommidu a totu at sa ‘ostra ninnia.

38. Piredda

Pensa chi a Piredda a fagher rùere

no sunu proas de Juanne Seu

39.Seu

Si si ponet in motu s’ozu meu

Pireddas che a tie faghet fùere.

40. Sozu

Ambos ja bos ponides in peleu,

cherides dare su velenu a sùere.

41. Piredda

Tue de ozu as sa pessone lija

no b’est su tantu de una frommija.

42. Seu

Ja l’isco ‘e ozu chi so iscadente

però coraggiu nde tenzo ‘e avassu.

43. Sozu

Ja no che cheren ne ozu e ne grassu

como a ungher sa botas a sa zente.

44. Piredda

Cun totu grassu chi no nd’at niente

m’abbizo rallentende ses su passu.

45. Seu

A Piredda mancari mannu-mannu

s’ozu meu l’ingrassat totu s’annu.

46. Sozu

Sos domiciliados in tzistade

bio non cheren tenner paghe ancora.

47. Piredda

O Peppe Sozu, no ch’’essas a fora

prite bi chi nd’at de dogni calidade.

48. Seu

Lassa ‘e Piredda s’arma traitora

s’est ch’istimas sa tua libbertade.

49. Sozu

Prite in palcu bos dades a sas manos

ja chi contades giai paesanos?

50. Piredda

E poite mi naras traitore

a da chi totu ti so nende in cara?

51. Seu

Tue no tenes un’ànima avara

ma s’arma tua est ch’at tropu valore.

52. Sozu

Cherides fagher una figura rara

ma mi parit dognunu peldidore.

53. Piredda

Bell’est cantende chi laras abbelzas

ma a mie traitore no lu nelzas.

54. Seu

No fia nende traitore a tie,

sun traitoras sas armas ch’impitas.

55. Sozu

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . e dae poi ite ti agìtas.

56. Piredda

Mezu sa retidùdine chi jitas

e no ti fetas ne fogu e ne nie.

57. Seu

Tue ch’atacas gherra in dogni logu

‘etachelas sas armas in su fogu.

58. Sozu

Sezis poninde fogu a note intrea

ma no allumat mancu su furreddu.

59. Piredda

Ammentadinde ‘e sa prima cadrea,

it’as cantadu in su primu faeddu.

60. Seu

Sozu ch’est mannu cant’unu casteddu

ma istanote li damus pelea.

61. Sozu

Da chi de fogu azis paga provista

no bos brujades calchi pibirista.

62. Piredda

Seu mi paret unu punghe e fue

ca in logu no tenet arresetu.

63. Seu

Però pro como, Antoni, ista chietu

no siat chi si peset calchi nue.

64. Sozu

A mie parit sa gulpa l’as tue

chi lu ses agghejende pro dispetu.

65. Piredda

E tue puru pianu-pianu

tiras sa pedra e ti cuas sa manu.

66. Seu

Ponide mente ca est ora talda

e la finimus totu in paghe santa.

67. Sozu

Nono, chi sa minestra da ch’est calda

che cheret mandigada totacanta.

68. Piredda

E-i sa lanza poesia salda

nde la devo bogare dae pianta.

69. Seu

Si che l’ingullis a unu bucone

ti podet fagher indigestione.

70. Sozu

Ma custu ja est brou ‘e puddighinu,

si podet narrer lezeru unu pastu.

71. Piredda

Deo de brou no li leo tastu

mi paret unu fenu leperinu.

72. Seu

Piredda no si fidat a vicinu,

che-i sos pastores iscudet a crastu.

73. Sozu

A da chi no b’at peta in sos mercados

bos ana fatu su brou ‘e dados.

74. Piredda

No selvit a buddidu e ne arrustu:

si passat, podet passare a casciola.

75. Seu

Cun sos rassos bi leo pius gustu

pro chi no sian in sa catzarola.

76. Sozu

Da chi de abba bi est su tantu giustu

ja che passat po una ‘olta sola.

77. Piredda

Po chi Juanne Seu fetat brou

dali unu pagu ‘e su grassu tou.

78. Seu

Già isto ‘ene comente mi agato,

non so pensende pro sa tripa anzena.

79. Sozu

Deo de brou gai mi nde atato

però no naro chi apo fatu chena.

80. Piredda

De peta ‘e fadigada ite nde fato

ch’est su matessi che papare rena?

81. Seu

Tra Sozu cun Piredda in sa pessone

faghen tres cuintales de sabone.

82. Sozu

E a su mancu su sabone ‘onu

ti podet samunare manu e cara.

83. Piredda

E-i su sabone est una cosa rara

poi chi no si ‘endet a s’indonu.

84. Seu

Mi paret ch’istanote in custa gara

ti faghimos teracu dae padronu.

85. Sozu

Tres cuintales de sabone cotu

cheret po samunare a tie etotu.

86. Piredda

Tra su sabone sou e-i su meu

fintzas a tie ti est netzessàriu.

87. Seu

E a sabone gai so contràriu

ca no est bonu a samunare a Seu.

88. Sozu

No apo ‘e lavandaia s’impreu,

deo che passo in àteru binàriu.

89. Piredda

Ja poden ingrassare dae inie

su cannaitu ‘e apicare a tie.

90. Seu

Eo pro istanote no m’impico

ca su motivu no be-i est ancora.

91. Sozu

Cussa ‘idea mala che ‘oga a fora

ca si t’idera sas manos ti sico.

92. Piredda

Cun su sabone meu si mi fico

s’istracat fintza sa samunadora.

93. Seu

S’azis cannau cun sabones bonos

selvan a impicare sos padronos.

94. Sozu

Tando tue ses, Seu, selvidore:

non ti ses resu ancora indipendente.

95. Piredda

Aiò, Juanne, e fàghedi segnore

e arrejona de pius prudente.

96. Seu

Eo la fino sempre amore-amore

ma est su tantu ‘e trampare sa zente.

97. Sozu

S’a sos padronos des cannau apòrrere

signu chi selvidore deves mòrrere.

98. Piredda

Ma no si trampan sos chi sun igue:

si no ti pagan ses trampadu tue.

99. Seu

Si b’at dinari un’iscuta agguanto

però si no mi pàgana no canto.

100. Sozu

E mezus lis naramos adiosu

e bonanote cun bonu riposu.

101. Piredda

E si ponimos sa fine a su cantu

repito bonanote ateretantu.

102. Seu

E deo si est finida s’Elicona

naro: bonu reposu e note ‘ona.

Be Sociable, Share!
Condividi su Facebook


  1. Giovanni dice,

    chie juge carattere est omini e li usana rispettu

  2. Giovanni dice,

    chie juge carattere e chussenzia.. est omini chi jughede sale in zucca
    e li usana rispettu

Inserisci un commento

Codice di sicurezza - Per evitare fenomeni di SPAM:

Chirca.it - Pagerank BlogItalia.it - La directory italiana dei blog
SCAMBIO BANNER CHIRCA.IT - SUBITO 1.000 CREDITI IN REGALO