Chiaramonti, il portale delle vostre idee

Il libero spazio per le vostre opinioni

EVANGÈLIU SEGUNDU GIOVANNI – Traduidu dae Giovanna Santoru

Scritto da carlo moretti

S’UNTZIONE DE BETÀNIA.

Ses dies prima de sa Pasca, Gesus fit andadu a Betània, inue s’agataiat Lazzaro, chi issu aiat resuscitadu dae sos mortos. E inie l’aiant fatu una chena: Marta fit servende e Lazzaro fit unu de sos òspites.

Maria tando, leada una libbra de ozu profumadu meda pretziosu, l’aiat ispartu subra sos pes de Gesus, daboi los aiat asciutados cun sos pilos suos e sa domo si fit pienada de profumu. Tando Giuda Iscariota, unu de sos discìpulos, chi daboi lu deviat traìghere, aiat nadu: «Cust’ozu no est istadu cumporadu pro treghentos dinaris pro los dare a sos pòveros?». Issu aiat nadu gai, non proite l’interessaiat de sos pòveros, ma proite fit unu ladru e sigomente teniat sa càscia, si che leaiat su dinari chi bi poniant intro.

Gesus tando aiat nadu: «Làssala fàghere, proite deo mi l’arribet pro sa die de s’interru. Sos pòveros infatis los azis sempre cun bois, ma deo non b’apo a èssere sempre». In s’ìnteri meda zente chi aiat ischidu chi Gesus fit igue, fit andada sia pro Gesus sia pro bìdere Lazzaro chi fit istadu resuscitadu. Sos sommos satzerdotes aiant tando detzisu de bochire puru Lazzaro, proite meda Giudeos si nd’andaiant pro neghe sua e creiant in Gesus.

S’INTRADA TRIUNFALE IN GERUSALEMME.

Sa die daboi, sa zentòria chi fit bènnida pro sa festa, intesu chi Gesus deviat bènnere a Gerusalemme, aiat leadu ratos de pramma e fit bessida andende incontru a issu nende a boghe alta:

Osanna!

Beneitu su chi benit in su nòmene de su Segnore, su re d’Israele!

Gesus agatadu un’aineddu, che fit pigadu subra, comente est iscritu:

Non timas, fiza de Sion!

Eco, su re tou benit sètzidu subra unu puddedru de aina.

In su momentu sos discìpulos no aiant cumpresu custas cosas; ma daghi aiant glorificadu Gesus si fint ammentados de su chi fit istadu iscritu.

Intantu sa zente chi fit presente cando aiat resuscitadu Lazzaro dae sos mortos, li rendiat testimonia.

Sas zente infatis lu sighiat fintzas pro custu fatu. Sos fariseos tando aiant nadu: «Bidides chi non concluides nudda? Su mundu li ponet fatu».

S’ÙLTIMA CHENA E SA LAVANDA DE SOS PES.

Prima de sa festa de Pasca, Gesus ischende chi fit bènnida s’ora de passare a su mundu de su Babbu, daboi de aer chèrfidu bene a sos chi fint in su mundu, lis aiat chèrfidu bene fintzas a sa fine.

In s’ìnteri chi fint chenende, cando su demòniu fit già intradu in Giuda pro lu traìghere, Gesus ischende chi Su Babbu l’aiat dadu totu in sas manos e chi fit bènnidu dae Deus e a Deus deviat torrare, si nde fit pesadu, e leadu unu telu pro asciutare si l’aiat postu in giru a sos fiancos. Daboi de àere postu s’abba intro de unu lavamanu aiat incomintzadu a samunare sos pes a sos discìpulos e a bi los asciutare cun su telu. Cando fit arrividu su turnu de Simon Pietro custu aiat nadu: «Segnore, tue samunas sos pes a mie?». E Gesus aiat rispostu: «Cussu chi so fatende, tue como non lu cumprendes, ma l’as a cumprèndere daboi».

Tando Simon Pietro aiat nadu: «Tue non m’as a samunare mai sos pes!» ma Gesus aiat rispostu: «Si non t’apo a samunare, tue no as a àere parte cun megus». Tando Simon Pietro aiat nadu: «Segnore, non solu sos pes, ma fintazs sas manos e sa conca».

E Gesus: «Chie at fatu su bagnu tenet su bisonzu de si samunare solu sos pes, e est totu mundu; e bois sezis mundos, però non totu». Ischiat infatis chie fit su traitore.

Cando aiat finidu de samunare sos pes, si fit torradu a sètzere e aiat nadu: «Ischides su chi bos apo fatu? Bois mi giamades Mastru e Segnore e narade bene, proite deo fato bene. Si deo duncas, chi so su Segnore e su Mastru, apo samunadu sos pes a bois, bois puru bos devides samunare sos pes s’unu a s’àteru. Bos apo infatis dadu s’esèmpiu, proite comente apo fatu deo, devides fàghere puru bois. In veridade, in veridade bos naro: unu teracu no est pius mannu de su padronu, nè unu discìpulu est pius mannu de chie l’at mandadu.

Ischende custas cosas, si las azis a pònnere in pràtica, azis a èssere biados. Non so faeddende de totu, deo connosco sos chi apo seberadu; però si devet cumprire s’Iscritura:

Su chi màndigat su pane cun megus, at pesadu contra a mie su calcanzu sou.

Bos lu naro dae como, innantis de sutzèdere, proite gai, cando at a sutzèdere azis a crèere chi Deo So. In veridade, in veridae bos naro: Chie at a acoglire su chi deo apo a mandare, acoglit a mie puru; chie acoglit a mie, acoglit fintzas su chi m’at mandadu».

ANNÙNTZIU DE SA TRAITORIA DE GIUDA.

Daboi de aer nadu custas cosas, Gesus sit fit cummòvidu profundamente e aiat nadu: «In veridade bos naro: unu de a bois m’at a traìghere». Sos discìpulos s’abbaidaiant unu cun s’àteru no ischende de chie fit faeddende. Como, unu de sos discìpulos, cuddu chi Gesus amaiat, fit sètzidu in sa banca afac’a Gesus. Simon Pietro tando l’aiat fatu unu sinnu e l’aiat dimandadu: «A chie est nende?». E cuddu, chi si fit apogiadu a Gesus, l’aiat nadu: «Nara, chie est cust’òmine?».

Gesus tando aiat rispostu: «Est cussu a su cale apo a dare unu mossu de roba de mandigare». Leadu su mossu l’aiat dadu a Giuda Iscariota, fizu de Simone. E daboi de cussu mossu, Sàtana fit intradu in Giuda. Gesus tando l’aiat nadu: «Faghe impresse su chi deves fagher». Nisciunu de sos àteros aiat cumpresu a ite si fit riferende, tzertos

infatis, ischende chi Giuda teniat sa càscia, aiant pensadu chi li fit nende de comporare su

netzessàriu pro sa festa. E leadu su mossu, Giuda fit bessidu. E fit note.

S’ADIU.

E Cando si che fit bessidu, Gesus aiat nadu: «Como su fizu de s’òmine est istadu glorificadu e fintzas Deus est istadu glorificadu in issu. Si Deus est istadu glorificadu in issu, fintzas Deus luego l’at a glorificare. Fizos, ancora pro pagu apo a èssere cun bois; bois m’azis a chircare, ma comente apo già nadu a sos giudeos, lu naro a bois puru: inue ando deo bois non podice bènnere. Bos do unu cumandamentu nou: chi bos amedas unu cun s’àteru comente deo apo amadu a bois. Dae custu, totu ant a ischire chi sezis discìpulos mios, si azis a àere amore unu pro s’àteru».

Simon Pietro tando l’aiat nadu: «Segnore inue deves andare?» e Gesus l’aiat rispostu: «Pro como tue non podes bènnere inue devo andare deo, ma solu pius a tardu». Pietro tando aiat rispostu: «Segnore proite como non poto bènnere cun tegus? Apo a dare sa vida pro te!» e Gesus: «Tue as a dare sa vida pro me? In veridade, in veridade ti naro: no at a cantare su puddu prima chi tue non m’as a àere rinnegadu pro tres boltas».

S’ARRESTU DE GESUS.

Nadu custu, Gesus fit bessidu cun sos discìpulos e fint andados a s’ater’ala de su rizolu Cèdron, inue bi fit unu giardinu. Fintzas Giuda, su traitore, connoschiat cussu logu, proite Gesus b’andaiat de fracuente cun sos discìpulos. Giuda tando, leadu unu grupu de soldados cun sas guàrdias frunidas dae sos sommos satzerdotes e dae sos fariseos, fit andadu cun lanternas, candelas e armas. Gesus, connoschende su chi li deviat sutzèdere si fit acurtziadu a issos e aiat nadu: «A chie sezis chirchende?» e cuddos:«Gesus, su Nazareno». Tando Gesus aiat nadu: «So deo». Cun issos bi fit fintzas Giuda su traitore.

Apena chi Gesus aiat nadu «So deo» cuddos fint torrados in segus ruende in terra. Tando lis aiat dimandadu torra: «Chie sezis chirchende?» e cuddos: «Gesus, su Nazareno». Gesus tando aiat torradu a nàrrere: «So deo. Si duncas so deo su chi sezis chirchende, lassàdeche andare custos àteros». Si deviat cumprire sa peràula chi issu aiat nadu: «No apo pèrdidu nisciunu de sos chi tue m’as dadu».

Tando Simon Pietro, chi teniat un’ispada, l’aiat bogada a fora e aiat segadu s’orìja destra

a su teracu de su sommo satzerdote. Cussu teracu si giamaiat Marco. Gesus tando aiat nadu a Pietro: «Pone cudd’ispada in sa bàina; non devo forsis bufare dae su càlighe chi su Babbu m’at dadu?».

SA RENNEGADA DE PEDRU.

In s’ìnteri Simon Pietro fit sighende Gesus umpare a un àteru discìpulu. Custu discìpulu fit connotu dae su sommo satzerdote e pro custu fit intradu cun Gesus in sa corte de su sommo satzerdote; Pietro imbetze si fit frimmadu fora, acurtzu a sa gianna. Tando cudd’àteru discìpulu, connotu dae su sommo satzerdote, fit bessidu a fora e daboi de àere faeddadu cun sa porteri aiat fatu intrare fintzas a Pedru.

E sa giòvana porteri aiat nadu a Pietro: «Forsis tue puru ses de sos discìpulos de cust’òmine?» e issu aiat rispostu: «No». In s’ìnteri sos servos e sas guàrdias aiant atzesu su fogu, proite fit fatende fritu e si fint iscaldende, Pietro puru. Tando su sommo satzerdote si fit postu a interrogare Gesus subra sos discìpulos e sa dotrina sua.

Gesus ripondiat: «Deo apo faeddadu a su mundu giaramente, apo sempre imparadu in sa sinagoga e in su tèmpiu, inue totu sos giudeos si reunint e no apo mai faeddadu a sa cua. Proite m’intèrrogas? Intèrroga sos chi ant intesu su chi deo apo nadu, issos l’ìschint». Apena finidu de nàrrere custas cosas una guàrdia l’aiat dadu unu ciafu nende: «Rispondes gai a unu sommo satzerdote?» 23e Gesus: «Si apo faeddadu male, nàrami inue est su male, ma si apo faeddadu bene proite m’iscudes?».

Tando Anna che l’aiat mandadu ligadu a Caifa, sommo satzerdote. In s’ìnteri Simon Pietro fit igue iscaldèndesi in su fogu e l’aiant nadu: «Non ses tue unu de sos discìpulos?» e cuddu: «No». Unu de sos teracos de sos sommos satzerdotes però, parente de cuddu a su cale Pietro aiat segadu s’orija, aiat nadu: «Non t’apo forsis bidu cun issu in su giardinu?» e Pietro aiat negadu pro sa terza bolta e luego su puddu aiat cantadu.

SU PROTZESSU ADDAENANTI DE PILATO.

Tando aiant giutu Gesus in sa domo de Caifa, in su pretòriu. Fit fatende die e issos non fint chèrfidos intrare pro non s’impestare e pro poder mandigare sa Pasca. Tando Pilato fit bessidu e aiat dimandadu: «Cale acusa giughides contr’a cust’òmine?» e cuddos: «Si non fit istadu unu trampista non ti l’aimis giutu». Tando Pilatu aiat rispostu: «Leadebolu e giudicàdelu bois segundu sa leze bostra» ma sos Giudeos aiant rispostu: «Nois non podimus bochire nisciunu». Gai si cumpriant sas peràulas chi Gesus aiat nadu indichende de cale morte deviat mòrrere. Pilato tando fit torradu a intrare in su pretòriu e aiat fatu giamare Gesus pro li nàrrere: «Tue ses su re de sos Giudeos?» e Gesus: «Naras gai proite lu pensas o ca àteros ti l’ant nadu?». Pilatu aiat rispostu: «So forsis deo unu giudeo? Sa zente e sos sommos satzerdotes t’ant giutu a mie, ma ite as fatu?» e Gesus: «Su regnu meu no est pro custu mundu; si su regnu meu fit istadu de custu mundu, sos mios servidores diant àere gherradu pro non mi cunsignare a sos Giudeos, ma su regnu meu no est innoghe giosso».

Tando Pilato aiat nadu: «Duncas tue ses re?» e Gesus: «Tue lu naras, deo so re. Pro custu deo so nàschidu e so bènnidu in su mundu, pro dare testimonia a sa veridade». Pilato tando aiat nadu: «E it’est sa veridade?» e nadu custu fit bessidu torra dae sos giudeos e lis aiat nadu: «Deo no agato in issu nisciuna neghe. Pro sa Pasca deo bos lìbero sempre unu presoneri, cherides duncas chi bos liberet su re de sos Giudeos?» e cuddos: «No issu ma Barabba!». Barabba fit unu bandidu.

Tando Pilato aiat fatu leare Gesus pro lu flagellare e sos soldados, intritzada una corona de ispinas, bi l’aiant posta in conca e indossu unu manteddu de pùrpura. Custos li naraiant: «Saludu re de sos Giudeos» e li daiant ciafos. Pilato in s’ìnteri fit bessidu fora e lis aiat nadu: «Eco, deo bo lu cunsigno, ca deo no agato in issu nisciuna neghe». Tando Gesus fit bessidu cun sa corona de ispinas e su manteddu, e Pilatu aiat nadu: «Eco s’òmine». Bidèndelu sos sommos satzerdotes e sas guàrdias aiant abboghinadu: «Incravachelu, incravechelu» e Pilatu: «Leadebolu e incravadebolu bois, doe non l’agato nisciuna neghe». Sos giudeos tando aiant nadu: «Nois tenimus una leze segundu sa cale cust’òmine devet mòrrere proite s’est fatu fizu de Deus».

Intendende custas peràulas Pilato fit timende ancora de pius e torradu dae Gesus l’aiat nadu: «De inue ses?» ma Gesus non li rispondiat. Tando Pilato aiat agiuntu: «Non mi faeddas? No ischis chi deo apo su podere de ti liberare o de ti fagher incravare?».

Tando Gesus l’aiat rispostu: «Tue non dias àere nisciunu podere subra de a mie, si calicunu non ti lu diat àere dadu dae s’altu. Pro custu chie m’at cunsignadu in manos tuas giughet una neghe pius manna».

SA CUNDANNA A MORTE.

Dae cussu momentu Pilato chircaiat de lu liberare ma sos Giudeos li tichirriaiant: «Si tue liberas cust’òmine, non ses amigu de Cesare». Intesas custas peràulas Pilato aiat fatu bessire Gesus in su tribunale, in su logu giamadu Lìtostroto, in ebràicu Gabbatà. Fit sa preparatzione de sa Pasca, guasi Mesudie, e Pilato aiat nadu a sos Giudeos: «Eco su re bostru» ma issos abboghinaiant: «Incravachelu». Tando Pilato aiat nadu: «Apo a pònnere in rughe su re bostru?» e sos Giudeos aiant rispostu: «Nois no amus àteru re fora de Cesare». Tando Pilato lis aiat cunsignadu Gesus pro l’incaravare.

S’INCRAVAMENTU.

Issos tando aiant leadu Gesus e issu cun sa rughe fit camminende pro arrivire a su logu de su Cranio, nadu in ebràicu, Golgota inue l’aiant incravadu umpare a àteros duos, unu a un’ala e unu a s’àtera. Pilato aiat fintzamente fatu iscrìere in sa rughe “Gesus Nazareno, re de sos Giudeos”. Meda de sos giudeos aiant lègidu cuss’iscrita proite su logu inue bi fit Gesus in rughe fit acurtzu a sa tzitade; fit iscritu in ebràicu, latinu e greco. Sos sommos satzerdotes de sos Giudeos tando aiant nadu a Pilato: «No iscrias re de sos Giudeos, ma chi issu at nadu “Deo so su re des sos Giudeos”» ma issu aiat rispostu: «Su chi apo iscritu, apo iscritu».

Una bolta incravadu, sos soldato aiant bogadu a Gesus su bestire e l’aiant segadu in bator partes, una pro dognunu, e sa tùniga. Sa tùniga però fit una e chena cosiduras. Tando aiant nadu: «Non la segamus, nos la giogamus a sorte». S’iscritura naraiat infatis: Si sunt divididos intre issos sos bestires mios E subra sa tùniga mia ch’ant betadu sa sorte.

E gai aiant fatu.

GESUS E SA MAMA.

Acurtzu a sa rughe bi fint sa mama, sa sorre de sa mama, Maria di Clèofa e Maria di Màgdala. Gesus tando bidende sa mama inie, acurtzu cun su discìpulu chi issu amaiat aiat nadu: «Fèmina, eco su fizu tou!». Daboi aiat nadu a su discìpulu: «Eco sa mama tua!». E dae cussu momentu su discìpulu si l’aiat leada in domo sua.

GESUS MORIT.

Daboi de custu, ischende chi dogni cosa fit istada gia cumprida, aiat nadu pro giompere a s’iscritura: «Apo sidis». Igue bi fit unu vasu pienu de aghedu, gai aiant leadu un’ispugna, l’aiant inciupida de aghedu e cun sa canna bi l’aiant acurtziada a sa buca. Daboi de aer retzidu s’aghedu Gesus aiat nadu: «Totu s’est cumpridu» e abbasciada sa conca, fit ispiradu.

SU COLPU DE LANTZA E S’INTERRU.

Fit sa die de s’Ammaniadura e sos Giudeos, pro non lassare sos corpos in rughe in die de sàpadu (fit infatis una die solenne cussu sàpadu), aiant dimandadu a Pilato de li truncare sas ancas e de che los bogare.

Duncas fint bènnidos sos soldatos, lis aiant truncadu sas ancas a su primu e daboi a s’àteruchi aiant postu in rughe umpare a issu. Si fint acurtziados poi a Gesus ma bidèndelu già mortu non l’aiant truncadu sas ancas. Unu de sos soldados però l’aiat iscutu unu colpu de lantza a su fiancu e luego li fint bessidos sàmbene e abba. Chie at bidu nde dat testimoniàntzia e sa sua testimonia est bera e issu ischit chi est nende sa veridade, proite fintzas bois creides. Custu infati fit sutzessu segundu s’iscritura: Non l’at a èssere truncadu nemmancu un ossu.

E un’àteru passu de s’Iscritura naraiat: Ant a abbaidare su chi ant trafitu. Daboi de custos fatos, Giuseppe d’Arimatèa, chi fit discìpulu de Gesus, a sa cua ca fit timende sos Giudeos, aiat dimandadu a Pilatu de leare su corpu de Gesus e Pilato aiat atzetadu.

Tando issu fit andadu e aiat leadu su corpu de Gesus. Fit andadu fintzas Nicodèmo, cussu chi in pretzedèntzia fit andadu dae issu a de note giutèndeche una mistura de mirra e de aloe de guasi chentu libbras. Aiant tando leadu su corpu de Gesus e l’aiant imboligadu cun bendas e ozu aromàticu, comente s’usaiat interrare sos mortos pro sos Giudeos. Como, in su logu inue fit istadu incravadu, bi fit unu giardinu cun una tumba noa. Inie aiant duncas interradu Gesus.

Be Sociable, Share!
Condividi su Facebook


Inserisci un commento

Codice di sicurezza - Per evitare fenomeni di SPAM:

Chirca.it - Pagerank BlogItalia.it - La directory italiana dei blog
SCAMBIO BANNER CHIRCA.IT - SUBITO 1.000 CREDITI IN REGALO