Chiaramonti, il portale delle vostre idee

Il libero spazio per le vostre opinioni

CONTADU: Die mala (de Giorgio Addis).

Scritto da carlo moretti

Est die mala, de ierru frittu e de funadas de ranzola e nie. Finas sos mortos si tremen arpilados in sa tuda, che chi sa carrarzura ‘e sa terra beneita esseret fine che chelu ‘e aranzolu.

Tames ja b’at a chie su fritu non li corcat pilu.

Bore Mela ch’est intro s’ostera afraigadu, dai olta ‘e die, a su fundu ‘e su banchitu, solu, che jorra arrunzada, in su chizolu ‘e josso. Nemos lu calculat, s’iscuru. Finas sa butighinaja nd’est ivilida ‘e li narrer a si moderare, chi no li diat aer dadu a biere ateru ‘inu e chi sighende asie diat aer fatu fine mala. ‘Ero su sidis est prus malu ‘e s’abburruntu de Dominighedda e Bore, perricónchinu, a len’a lenu si che coghet biende a sucutu dai s’ampullone, che chi sa fémina aeret faeddadu a su muru.

E gai, bàrriu ‘e coighina, cun sa cara randinada ‘e suore, che ‘essit a “Arzolas” a isbentiare. Inie ja bi sulat fitianu, finats in s’istiu, su ‘entu ‘e sa “Punta”, e mal’e peus b’inchibberat continu in jerru. Cussa est sa meighina chi bi cheret, sinò torrende a domo gai jampanadu, ite briga ‘e mannos  che nde diat bessire a pizu. Emmo mezus bessìchere a s’Arzola ‘e Punta: su arriu ja s’acconzat incaminu narat su diciu antigu. ‘Ero, coghi ‘ sighire a ala ‘e nanti, daghi che ponet pe’ in s’Arzola ‘e Mesu, leat a dereta , istontonende dai cresura a muru, abrunchende in s’impredradu iscumbessu, peri sa faladorza ‘e “Carrucana”. E che parat, malefadadu, in buca ‘e campusantu, a jaga ilbarizada, ciulende.

“Si paghe ses chirchende, ealla inoghe,” narat s’ammonestu, nieddu pidigu, in s’antarile, altu che arcu de paradu.

It’oriolu, ite ravinu mannu che che l’est ponzende in conca s’ammonestu.

E torrat a lèghere, a len’a lenu.

Gai mi naras! Bess’a bider s’est beru, o si mi trampas, pessat in coro sou su disdisciadu, zicullitende che chi esseret aéschidu dae pira cherva.

E intrat, che pudda imbaddinada.

Ite pasu, it’asséliu, in pinna a bentu malu e a nie, atesu dae sas brigas de sos mannos suos, dae sas cuntierras chene cabu de su mundu. Lébiu che nue in aeras, lìeru che ae ‘olende dae ‘adde a monte.

Andende a s’apàlbidu, abbrunchende a bicos e chizolos, che in rocarzu isconnotu, pustis de pagu etu che codulat che unu sacuintro una tuda noa che eris s’interramortos at ammaniadu pro un’ateru corzu chi, in benidore b’at a sepultare. Non faghet ruta mala in cussu nidale moddizosu ‘e terra frisca, e b’istas finas bene, isterrujadu, forzis mezus, antis, chi no in su bànzigu sou antigu ancus chi assupridu de tremata de issurdorija e de manta ‘e lana ‘e anzone.

E si che drommit, che tando, daghi criadura, biadu, si che drommiat in coa ‘e mama sua suende sa tita ‘ e sa vida. Ch’est barighende s’ora e Bore no s’abbizat, drommidu, coment’est in milli ‘isos, de su chi est acaessende in sa tanchita ‘e sas animas. Sa temporada mala est infruschende cun sulidos de ‘entu ‘iddiarzu, cun funadas de ranzola atalzina, cancarende sa terra e-i sas silvas e lanzitende finas sa carena sica sua.

Addaghi a len’a lenu nd’ischidat, intumbidu che tuvu ‘e saucu mortu si ch’agatat in cussa tuda frita. Sas tremenas li paren altas cantu sa Roca ‘e Franzischedu: cun tota cussa terra ‘etada in sos oros si paret in su sestu ‘e sa Pischina ‘e Triolintas. E isse, intro, téteru che rocu, no at balia ‘e sinde pesare. Sas manos cancaradas no lijuant prus no ischit a cale santu incumandaresi. ‘Ero si depet dare coidadu sinò corz’a isse si no si nd’adderetat. ‘Ero no bi la faghet.

“Si no m’atrinzo a giamare ajutoriu – pensat Bore – inoghe abberu mi che faghet die. E ite mala die”.

“Ajutoriu, ajutoriu, ajutoriu!”, abbèrriat.

Est ja ponzende chintales: totu su logu, a cantu ferit oju, paret un’istérrida ‘e terra nalvina, lughida che prata. Finas s’aera manna est nida che boveda ‘e mulinu in andera.

Chicu Colzu, tuchende a Barrò, est colende indainanti a s’aidu ‘e campusantu, cotu che Santu Lazaru finas isse, mal’e peus che Bore eris sero. S’arreet un’iscuta, a s’abbérriu, isperiende in cuss’iscurigore pratinu e iscultende cun sas manos a conchedda in orijas, si s’intendet torra ‘oghe  ‘e cristianu.

“Ajutoriu, ajutoriu!” – replicat Bore, a boghe ispalta.

“Si ses anima ‘ona, bae in ora ‘ona; si ses anima mala, bae in ora mala ” – narat Chicu in coro sou, timende chen’ischire cale filu leare.

In ultim’era abboghinat: “E tue chie ses?”

“So Bore Mela . Beni a mi nde ‘ogare, frade meu, chi so’ morzende cancaradu ‘e su fritu”.

“More Bela. Mai intesu manch’in fentomu!”

Indunas, Chicu intrat in sa Tanchita ‘e sas Animas duritende, e annoditat, dai subra sa terra in oros a tuda, sa puba aforrotulada de un’isconnotu. E miras meledosu.

Indunas narat:

“Ja lu creo, chi ses morzende ‘e fritu. Ti ses tot’iscarrarzadu. Agguant’un’iscuta. No ti lees ooriolu, chi ja torro eretu cun sa pala.

Be Sociable, Share!
Condividi su Facebook


Inserisci un commento

Codice di sicurezza - Per evitare fenomeni di SPAM:

Chirca.it - Pagerank BlogItalia.it - La directory italiana dei blog
SCAMBIO BANNER CHIRCA.IT - SUBITO 1.000 CREDITI IN REGALO